II Ogólnopolski Konwent “Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

 

Mamy zaszczyt zaprosić już po raz drugi na wydarzenie organizowane przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com) , która reprezentuje sektor obywatelski.

Współorganizatorami projektu są:

Międzysektorowa współpracy znalazła poparcie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które roku udzieliło patronatu honorowego zorganizowanemu w październiku 2019 roku I Ogólnopolskiemu Konwentowi.

Misją organizatorów Konwentu jest upowszechnianie dobrych praktyk, w tym stworzenie katalogu dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, technicznych innowacji oraz działań w ramach obszaru poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaproponowane na ubiegłorocznym Konwencie pomysły i rozwiązania już dzisiaj znajdują zastosowanie w praktyce, chociażby wykorzystanie przez Policję dronów.

Podczas konwentu odbędzie się uroczysta Gala, na której uhonorowane zostaną wiodące podmioty innowacyjne tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2020” oraz wręczone zostaną podziękowania i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”.

Cel wydarzenia

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Termin wydarzenia

2 października 2020 rok

Miejsce

Warszawa

Szczegóły na temat konwentu: ->Informator

dr Marlena Płonka

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko

Zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję Naukową: Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko – Innowacyjność i Przedsiębiorczość, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w Instytucie Zarządzania i Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas Konferencji prezentowane będą wyniki badań naukowców oraz studentów a głównym celem konferencji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu.

Obszary tematyczne

modele biznesowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, finanse, kapitał ludzki, przywództwo, apitał społeczny, innowacje, kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, logistyka, marketing, zarządzanie, zrównoważony rozwój, nowoczesne formy przedsiębiorstw

Ważne terminy

 • do 31.03.2020 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 30.05.2020 r. – ostateczny termin nadsyłania artykułów

Szczegółowe informacje o konferencji

www.konferencjagzs.wordpress.com oraz www.facebook.com/konferencja.gzs

Dane kontaktowe z organizatorami konferencji

conference.EME@usz.edu.pl

www.konferencjagzs.wordpress.com

www.facebook.com/konferencja.gzs

dr Marlena Płonka

 

WOLONTARIAT a ochrona danych osobowych

Każde stowarzyszenie czy fundacja przetwarzająca dane osobowe swoich członków, darczyńców, klientów czy wolontariuszy ponosi odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych w ramach organizacji danych, ponieważ jest Administratorem Danych Osobowych.

Oto kilka informacji, jak Stowarzyszenie czy Fundacja powinny zgodnie z RODO chronić dane swoich wolontariuszy oraz dane, do których ci wolontariusze mają dostęp.

W związku z realizacją wolontariatu dochodzi nie tylko do przetwarzania danych samych wolontariuszy, ale i danych osób, do których wolontariusze mają dostęp … a często są to dane szczególnej kategorii np. o stanie zdrowia. Tym bardziej takie organizacje powinny pieczołowicie zadbać o ochronę danych osobowych, aby nie narazić się na utratę zaufania, które jest bardzo ważne w takiej działalności.

Należy więc zadbać, by udostępniane dane osobowe wolontariuszy i wolontariuszom były odpowiednio zabezpieczane a ryzyko ich naruszenia zminimalizowane. Dlatego też do obowiązków Stowarzyszenia czy Fundacji należy:

 • Określenie jasnych zasad ochrony danych i zobowiązanie każdego wolontariusza do ich przestrzegania.
 • Przeszkolenie wolontariuszy z obowiązującej w podmiocie polityki poufności.
 • Spełnienie wobec wolontariuszy obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
 • Poinformowanie wolontariuszy o ich odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • Wydawanie wolontariuszom upoważnień (najlepiej na piśmie) do dostępu przez nich do danych osobowych w organizacji.

Ponadto:

 • Zabezpieczenie miejsc, w których wolontariusze mają dostęp do danych, w tym zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, zakaz udostępniania haseł, pozostawania dokumentów czy danych na biurku bez nadzoru.
 • Zobowiązanie (najlepiej na piśmie) do nie ujawniania przez wolontariuszy danych osobowych poza organizacją, w której „pracują”.
 • Przeszkolenie wolontariuszy w zakresie szyfrowania wiadomości e-mail, nie pozostawiania komputera i nośników danych bez kontroli, używania silnych haseł zabezpieczających komputer, tak by chronić informacje na nich zawarte przed dostaniem się w niepowołane ręce.

dr Marlena Płonka

wizytówka internetowa: www.icentrum.eu

FB icentrum marlena płonka

Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie

W dniach 26-27 listopada 2019 r. odbyła się na WNEiZ V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie” – zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością i przy współudziale Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. 

Pierwszego dnia uczestnicy Konferencji rozmawiali o tym, jak przekuć innowacje w biznes oraz o współczesnych problemach i wyzwaniach w zakresie realizacji innowacyjnych projektów.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęła wizyta studyjna w Posejdon Center. W dalszej części odbyły się trzy panele dyskusyjne z udziałem uczestników Konferencji.

Szczegółowe informacje o Konferencji oraz zdjęcia dostępne są pod adresem:

http://ziwg.pl/o-nas/

dr Marlena Płonka

Nagroda dla IBIP za współorganizację Konwentu „Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego”

Z dumą informujemy, że nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością otrzymał 11 października 2019 roku na Konwencie #WspółpracaMiędzysektorowaiInnowacjenaRzeczBezpieczeństwaDrogowego od #FundacjaNadziejaOsóbPoszkodowanychwWypadkachDrogowychOpp podziękowania za współorganizację wydarzenia oraz za „bezinteresowną chęć do czynienia dobra, a przede wszystkim za pomoc i dar dobrego serca w promowaniu bezpieczeństwa na drodze i pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych”.

List z podziękowaniem wręczyła nam Prezes Fundacji #AleksandraKieres.

Nasz Instytut na Konwencie reprezentowały dr #MarlenaPłonka – Wiceprezes Zarządu oraz dr hab. #KatarzynaKoziołNadolna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Całe wydarzenie można obejrzeć: https://youtu.be/Rv3prLWq1aI

To już nasza V Ogólnopolska konferencja z cyklu Zarządzanie innowacjami w gospodarce … tym razem pt. „Koncepcje – Zasoby – Oddziaływanie”

Z dumą informujemy, że jest to już piąta edycja konferencji z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością przy współudziale Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Tegoroczna konferencja stawia sobie za cel stworzenie forum dyskusyjnego teoretyków i praktyków gospodarki, zainteresowanych problematyką innowacyjności, które wskazywać będzie współczesne koncepcje zarządzania innowacjami, niezbędne zasoby wykorzystywane do stymulowania innowacyjności oraz szanse i bariery w oddziaływaniu innowacyjnych podmiotów na otoczenie.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:

 • innowacje w przemyśle i usługach,
 • strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
 • finansowanie działań innowacyjnych,
 • innowacyjność w sektorze MŚP,
 • innowacje społeczne,
 • innowacje oszczędne (frugal innovation),
 • polityka innowacyjna na świecie,
 • procesy komercjalizacji i transferu technologii,
 • klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
 • internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
 • kreatywność i gospodarka designu,
 • przedsiębiorczość akademicka,
 • start up – funkcjonowanie i rozwój.

W ramach zaplanowanych sesji odbywać się będą debaty, panele dyskusyjne, sesja plakatowa oraz wizyta studyjna.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się z dr Romanem Tylżanowskim pod adresem: roman.tylzanowski@usz.edu.pl lub telefoniczne: 504 474 281

Ramowy program konferencji: ulotka

dr Marlen Płonka

dr Roman Tylżanowski

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Już niebawem odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Konferencja odbędzie się 11 października 2019 roku i rozpocznie się o godz.11.30 w Sali NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5.

Głównym organizatorem konferencji jest Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com) a nasz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (www.wneiz.pl) współorganizują wydarzenie z ramienia sektora nauki.

Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, administracji samorządowej, Krajowego Transportu Kolejowego, przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Liczne podmioty objęły Konwent honorowym patronatem, w tym https://fundacjanadzieja.com/pl/podstrona/112.html?fbclid=IwAR1XxQv3Z6pmPl4er-XS_oF0WaRCDIzcORU3VKr1GYBCYO5HOFqKNayCLYg

 

dr Marlena Płonka

Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (www.wneiz.pl) współorganizują – z ramienia sektora nauki, konferencję dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Głównym organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP (www.fundacjanadzieja.com).

Głównym celem konferencji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które mają przyczynić się do  zmniejszenia ofiar wypadków drogowych.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego. Gośćmi spotkania będą również przedsiębiorcy związani z branżą motoryzacyjną i ubezpieczeniową a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki oraz reprezentanci lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Organizatorzy Konwentu, którzy wystąpią o Honorowy Patronat Prezydenta RP, zapraszają podmioty zainteresowane wsparciem akcji na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych do składania wniosków o objęcie Konferencji swym patronatem.

Masz pomysł jak zwiększyć bezpieczeństwo drogowe? Zgłoś go za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl_CV8aMSH4uP7eHdkIz8GOh6UySbT9q9B8vi70itgv3Ueg/viewform?fbclid=IwAR1ft2fyBpmBrWLlcs5a9S_ij7AcLtbeuOuRe-A8Ugu6ZdLM__BOE28ryP4

 

Drugą część wydarzenia wypełni uroczysta Gala, którą poprowadzi znana aktorka – Laura Łącz.

Konferencję i Galę zwieńczy uroczysty bankiet, który dzięki swej mniej formalnej atmosferze przyczyni się do nawiązywania nowych i zwiększana zażyłości już istniejących kontaktów między różnymi podmiotami, usprawniając ich późniejszą współpracę.

Konferencja odbędzie się 11 października 2019 roku – Sala NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5.

Szczegóły na temat konferencji dostępne są pod adresem: Informator

 

dr Marlena Płonka

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyła się Na WNEiZ  IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem we współpracy z Instytutem Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością oraz Komitetem Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników będących przedstawicielami 15 ośrodków naukowych w Polsce i na Ukrainie oraz przedstawiciele środowiska biznesowego, m.in. właściciele innowacyjnych firm: Pixel Legend, Tidio, Mahstone, BKF.

 

 

Pierwszy Dzień Konferencji

 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie debaty z udziałem głównie przedstawicieli biznesu.  W debacie pt. „Innowacje w praktyce” wzięli udział  Tytus Gołas, szef firmy Tidio, Dawid Szymkowiak współwłaściciel firmy Mahstone, Witold Jabłoński, Dyrektor Morskiego Centrum Nauki, Jan Filipowiak założyciel i Dyrektor Generalny firmy Pixel Legend. Podjęto temat trudności wynikających z prowadzenia innowacyjnych działań, współpracy z ośrodkami naukowymi, dyskusji z innymi nad swoimi pomysłami na etapie kreowania koncepcji biznesowej i zagrożeń jakie większość firm w tym widzi.

 

Druga debata odbyła się pod hasłem „Innowacje w aspekcie międzynarodowym”. Wzięli w niej udział Robert Król Prezes Multi Projekt, Piotr Andrzejewski Prezes oraz Dyrektor ds. rozwoju firmy BKF, Artur Bielan Global Service Manager w 3Shape Poland Sp. z o.o. oraz prof. Vasyl Zalizko i Gor Martirosyan. Rozstrzygano w niej w jaki sposób wykorzystanie nowoczesnych technologii wpływa na strukturę zatrudnienia, jakie rozwiązania czerpane są  z zagranicy i jakie przynoszą efekty po wykorzystaniu w Polsce czy choćby co skłania przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne.

 

Pierwszy dzień konferencji został zakończony kolacją, która pozwoliła na nawiązanie relacji i rozmowy na temat podjęcia działań w kierunku realizacji wspólnych projektów.

 

Drugi dzień Konferencji

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wizyty studyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, które zaprezentowała mgr Anna Suchocka, wskazując na innowacyjne rozwiązania wdrożone w tym podziemnym pawilonie związanym z najnowszą historią miasta Szczecina i Polski czy nawet świata.

 

Kolejnym punktem w harmonogramie był warsztat z obszaru Management 3.0 dotyczący delegowania zadań w zarządzaniu i podejmowania decyzji, który poprowadziła dr Katarzyna Kazojć, wykorzystując karty Delagation Poker. Uczestnicy warsztatu, podzieleni na zespoły omawiali poziom podejmowania decyzji dla sytuacji wyboru członka zespołu do grantu badawczego oraz organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników.

 

Jednym z ostatnich punktów konferencji były debaty naukowe przedstawicieli ośrodków akademickich z Polski.

 

W każdej z trzech debat o tematyce wynikającej z tytułu konferencji (Trendy, Modele, Strategie) wzięło udział 4-5 osób i moderator, który zadawał pytania z obszaru zainteresowań naukowych jej uczestników i przygotowanych przez nich referatów, które zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WNEiZ US. Moderatorem debaty dotyczącej trendów była dr hab. inż. prof. PCz Beata Ślusarczyk, dotyczącej modeli dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, a dotyczącej strategii dr hab. prof. UEP Piotr Bartkowiak.

 

Na zakończenie dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji podziękowała uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w konferencji, możliwość wymiany poglądów i prezentację wyników badań prowadzonych w obszarze wielu aspektów związanych z innowacjami w gospodarce, które z pewnością będą stanowiły  przyczynek do  dalszego rozwoju tematu.

 

Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Mecenat Miasta Szczecin, patronaty Głównego Urzędu Statystycznego, czasopisma Controling i Zarządzanie, Północnej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, projektu South Baltic Cleantech International.

 

dr Marlena Płonka

dr Katarzyna Kazojć

Prezentacja Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością w ramach promocji stargardzkich NGO

Podczas zorganizowanego przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (www.scwop.stargard.pl) spotkania, po raz kolejny odbyła się prezentacja działalności Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością.

W wydarzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2018 roku, wzięli udział przedstawiciele stargardzkich NGO.

Wiceprezes Zarządu dr Marlena Płonka rozpoczęła swoje wystąpienie od przedstawienia głównych celów działalności IBIP a następnie poprowadziła wykład w zakresie transferu nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych. Omawiano również zasady bezpieczeństwa podczas operacji wykonywanych na danych prezentując główne cele działalności Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz nowe trendy przy przetwarzaniu danych w związku z wejściem w życie RODO.

Szczegóły na temat spotkania dostępne pod adresem:

http://www.scwop.stargard.pl/szkolenie-z-zakresu-rodo/

 

dr Marlena Płonka