Regulamin członkostwa

Regulamin członkostwa

w Instytucie Badań  nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

 

Postanowienia ogólne

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może  być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,

Procedury związane z członkostwem

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
 • złoży deklarację członkowską,
 • przedstawi opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Zakres uprawnień i obowiązków członków

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków dotyczących do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu niepłacenia składek za okres trzech (3) miesięcy,

– na pisemny wniosek trzech (3)członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.