Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • Stowarzyszenie nosi nazwę: „Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością”,w dalszych postanowieniach statutu zwane Instytutem lub Stowarzyszeniem.
 • Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i jest organizacją badawczą, której głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych I badań przemysłowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną i publikacje.
 • Stowarzyszenie ma siedzibę w Stargardzie Szczecińskim na ul. Warszawskiej 7a/1. Terenem działania jest obszar Unii Europejskiej.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 • Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

2.1.      Celami Stowarzyszenia są:

 • tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości i do popularyzacji wiedzy o procesach innowacyjnych,
 • integracja przedstawicieli nauki, w szczególności poprzez tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się innowacjami i przedsiębiorczością, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
 • aktywność badawcza i monitoring prowadzonych badań naukowych, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.
 • podejmowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz upowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości oraz wyników badań dotyczących aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw ,
 • propagowanie informacji, metod i technik w zakresie prowadzenia badań nad innowacjami i przedsiębiorczością,

2.2.       Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • prowadzenie, inicjowanie lub koordynacja badań naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym z zakresu innowacji i przedsiębiorczości,
 • organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, sympozjów, narad, forum dyskusyjnego, służących wymianie myśli i dorobku badawczego z zakresu innowacji i przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie dorobku naukowego z zakresu innowacji i przedsiębiorczości,
 • publikowanie i wspieranie publikacji o charakterze naukowym lub dydaktycznym członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie konkursów, warsztatów i spotkań upowszechniających wiedzę o innowacjach i przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • gromadzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia informacji na temat planowanych lub prowadzonych w ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu innowacji,
 • prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacji,
 • promowanie i popularyzacja etyki w działalności badawczej naukowca,
 • nawiązywanie współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości z innymi osobami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządowymi, organami i agencjami centralnymi oraz instytucjami naukowymi z kraju lub z zagranicy,
 • organizowanie szkoleń oraz warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i innowacji,
 • działalność wydawniczą, dystrybucyjną, informacyjną oraz kolportażową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opiniowanie projektów dotyczących aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może  być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
  • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
 • złoży deklarację członkowską,
 • przedstawi opinię co najmniej dwóchczłonków Stowarzyszenia.
  • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
  • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
  • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  • Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej dwóchczłonków Stowarzyszenia.
  • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków dotyczących do działalności Stowarzyszenia.
  • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.
  • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
  • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okrestrzech (3) miesięcy,
 • na pisemny wniosek trzech (3)członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  • Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
  • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
  • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

Walne Zgromadzenie

 

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
  • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  • Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  • Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
  • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd

 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 • Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  • Gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
  • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
  • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  • Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Stargard Szczeciński, dnia 30.05.2015